Business Alignment vereist samenwerking.
In essentie betekent dit dat de informatievoorziening wordt afgestemd op wat de ‘business’ kan en wil.

Daar waar nodig of noodzakelijk is, kunnen wij u adviseren op het heroriënteren van de strategie, dan wel het merkenbeleid van de organisatie. Sluit de organisatie nog wel aan bij de wensen van de klanten? Wordt het potentieel van de interne organisatie eigenlijk wel volledig benut, of is het potentieel niet voldoende om te kunnen voldoen aan de veranderende wensen van de doelgroep?

Het antwoord is het geven van strategisch marketing- en organisatieadvies. Heroriëntatie kan plaatsvinden en vervolgens afgezet tegen het bestaande leverancierspotentieel en het medewerkerspotentieel.

Feitelijk spiegelen wij de klantwensen en het merkbeleid van de organisatie met de achterkant van de organisatie, ofwel het leverancierspotentieel.

De stappen voor een effectieve business alignment:

Binnen het adviseringstraject gericht op het heroriënteren op de totale propositie van de organisatie, hanteren wij een stappenplan die grafisch als volgt is weergegeven:

schema-stappenBA

De stappen zijn opgebouwd vanuit de logische volgorde waarin eerst wordt geanalyseerd wat de huidige klantendatabase omvat. Er zijn diverse methodes mogelijk om te verdiepen in uw klantendatabase. Centrale vraag is o.a. Wat het potentieel is van het huidige klantenbestand? Wat is het geheel aan klantwaarde en verdeeld over de diverse klantgroepen. Maar ook is het noodzakelijk om te analyseren hoe betrokken de organisatie is met haar klanten, wat zijn de insights die u kent over uw klanten, wat er speelt, leeft en in hen omgaat.

Vanuit deze scan wordt vervolgens geanalyseerd hoe en op welke wijze uw organisatie welke klantkanalen bediend. Welke kanalen zet uw organisatie in om de klanten te bereiken En wat is het aandeel van e-commerce-omzet daarbinnen?

De derde stap is de analyse van de ambities van de directie en het management van de organisatie. Een ambitie3 -scan houdt in dat er wordt gekeken wat de ambities (individueel en totaal) zijn en in hoeverre deze ambities ook passen binnen de organisatie dan wel ook gedeeld zijn binnen de organisatie. In deze analyse wordt geïnventariseerd en onderling besproken wat het ambitieniveau van het management ( directie, raad van bestuur en of aandeelhouders) is dan wel moet zijn.

Met deze stappen kan vervolgens vastgesteld worden waar de mogelijkheden liggen binnen de kwaliteit van de werknemers dan wel wordt vastgesteld waar de variaties zijn (in kwaliteiten of kwantiteiten). Vastgesteld zal worden wat de organisaties generieke en specifieke kenmerken zijn van waaruit wordt gewerkt en ook wordt gecommuniceerd. Ook wordt geanalyseerd hoe de interne communicatie georganiseerd is (structuur, flow en inhoud) en hoe sterk (merkgedreven) de organisatie extern communiceert.

Volgtijdelijke wordt datzelfde uitgevoerd t.a.v. de kwaliteit van het leverancierspotentieel dan wel wordt vastgesteld welke variaties in het huidige potentieel zit.  Er wordt een inkoopscan uitgevoerd met daarin o.a. ook aandacht voor de impact van de afzonderlijke leveranciers op het gehele interne proces in uw organisatie.

De uitkomst van dit gehele proces is een nieuwe of vernieuwde waardepropositie al dan niet gekoppeld aan een vernieuwde merken- en/of organisatie-strategie. En een business alignment propositie voor de organisatie met de potentie om de klanttevredenheid substantieel te verbeteren.

Gedachtengoed als fundering onder de strategische advisering.

De gedachtengoed waaruit Business Alignment Group haar strategische dienstverlening heeft opgebouwd, heeft betrekking op het voortdurend balanceren tussen diverse stakeholders van de organisatie. Met daarbij het continue streven om, in een steeds complexere omgeving met veranderende eisen en wensen, te blijven bouwen aan het recht van bestaan van uw organisatie.

Het is dan ook belangrijk om als organisatie betrokken te blijven met die veranderende omgeving en om zinvol te blijven. Maar dat vereist inzicht en continue aandacht voor communicatie met alle stakeholders. Consistent, inhoudelijk, actueel en volledig.

De kern van de Business Alignment Group filosofie wordt gevormd door het werken aan de samenhang en continue verbetering van de verbinding tussen de 3 essentiële stakeholders (klanten, medewerkers en leveranciers) die organisaties succesvol kunnen maken.